آموزش خانه داری این قسمت : کریت پارچه - شبکه‌ما

مقدار پارچه مورد نیاز، در طول وعرض سه برابر است. 1-از مثلث متساوی اظلاع استفاده شده وفاصله انها یک دوم طول اظلاع است.

آموزش خانه داری این قسمت : کریت پارچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

مقدار پارچه مورد نیاز، در طول وعرض سه برابر است. 1-از مثلث متساوی اظلاع استفاده شده وفاصله انها یک دوم طول اظلاع است. 2- مثلث3×3 با فاصله 2 سانتی متر برای کوسن مناسب است. 3- مقدار پارچه (راسته) 10 متر در عرض 3 متر یا 20 متر درعرض 150 سانتی متراست. 4- توجه : درز هادر لباس به صورت عمودی باشند. 5- قاعده مثلث در قسمت خط کمر قرار می گیرد. 6- در مدل کلوش خط کمر 3 برابر کمر است وباید از دامن تمام کلوش استفاده کرد. 7- قد دامن نیز 3برابر محاسبه شود.ومقدار پارچه ی مورد نیاز 15 متر در عرض 3متر است. 8-طرح رادر دامن کلوش ابتدا روی خطوط شعاع دایره منتقل کرده وبعد فواصل را پر کنید. 2-گل مارانتا(حصیری) 1- مقدار پارچه مورد نیاز،در طول وعرض 5/2 برابراست. 2- برای لباس بهتر است اضلاع بصورت مستطیل باشد.(15×17سانتی متر) ولی در کوسن اضلاع مربع است. 3- این طرح راباید روی اریب پارچه اجرا کرد در پارچه های که افت بیشتری دارند بهتر است.(حریر شیشه ) 4- دوخت در پشت پارچه صورت می گیرد. 3-گل بنفشه آفریقایی 1- مقدار پارچه مورد نیاز ،درطول وعرض2برابر است. 2- این طرح را روی راسته یا اریب پارچه می توان برش زد. 3- برای دامن با قد کوتاه نیز مناسب است. 4- اندازه وطول خطوط برابر است.(6 سانتی متر برای لباس )و(3 سانتی متر برای کوسن). 5- دوخت در پشت پارچه صورت می گیرد. گل نرگس(کلم) 1- مقدار پارچه مورد نیاز،در طول وعرض 3برابر است. 2- اندازه 2×2 یا3×3 درکوسن و10×10 برای لباس مناسب است. 3- از پارچه حریر کمتر در این مدل استفاده می شود. 4- از این مدل برای بخشی از لباس استفاده می شود. 5- درموقع دوخت اول چهار نقطی گوشه وبعد نقطی وسط را بدوزید. 6- پشت مدل نیز قابل استفاده است.دراین صورت نقطی وسط را ندوزید. 7- دوخت از روی کار است وهنگام دوخت نقاط دقیق باشد.