آموزش خانه داری این قسمت : شال موتیفی - شبکه‌ما

برای بافت این شال از کامواهایی که سایه روشن هستند استفاده می کنیم.

آموزش خانه داری این قسمت : شال موتیفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای بافت این شال از کامواهایی که سایه روشن هستند استفاده می کنیم. ابتدا هشت تا زنجیره می زنیم تا دایره به دست بیاید سپس داخل دایره را از 3 تا زنجیره و یک پایه آن را پر می کنیم تا 6 تا قفس داخل دایره دست شود. این شش تا قفس به خاطر این است که 6 تا گل دارد. یعنی سه تا زنجیره آخر را که زدیم دیگر نیازی نیست که پایه بلند بزنیم. بعد آخرین زنجیره را وصل می کنیم به وسیله یک بست به سر پایه اولی یعنی ما الان اینجا می بینیم که 6 قفس تشکیل شده است. در رج دوم مجددا 3 تا زنجیره برای پایه و 5 تا برای خانه بعدی می بافیم سپس پایه کوتاهی که داشتیم قلاب را رد کرده از زیر که دوتا پای کوتاه است. بعد از آن به صورت پایه بلند آن را وصل کرده، داخل قفس را پس از آن از پایه های بلند پر می کنیم سه تا زنجیره را که زدیم ایجاد یک پایه بلند می کند پس 5 بار نخ را دور قلاب می پیچانیم تا به صورت پایه بلند از داخل بافت بیرون بیاوریم. هر بار دوتا بافته می شود. این کار را تکرار کرده تا به یک پایه بلند تبدیل شود. این کار را 5 بار انجام می دهیم.