آموزش خانه داری این قسمت : بافت کلاه زنانه - شبکه‌ما

برای این کلاه 80 تا برای خانم ها و 58 تا برای بچه ها لازم داریم که سر بیندازیم.

آموزش خانه داری این قسمت : بافت کلاه زنانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای این کلاه 80 تا برای خانم ها و 58 تا برای بچه ها لازم داریم که سر بیندازیم. در اینجا ابتدا 58 تا سر می اندازیم. چهار تا دانه اول را می خواهیم مدا بافی کنیم. دانه اول را در می آوریم و دانه های بعدی را رو می بافیم که باید کار را تقسیم کنیم. یعنی اول بافت چهارتا زیر و آخر بافت هشت تا می بافیم. سپس 20 دانه ساده می بافیم، چهارتا دانه از وسط زیر می بافیم، دوباره همان بیست دانه را بافته برای کلاه همیشه 8 الی 12 دانه باید بماند. چون بالای کلاه را می خواهیم جمع کنیم پس یک رج را نمی بافیم. پس زیر بافته ولی دانه ها را به خاطر اینکه بالای کلاه جمع شود هر 3 تا دانه را نمی بافیم و بر می گردیم. بیست تا دانه هایی که به صورت ساده بافته بودیم حالا اینجا می خواهیم کور کنیم که دانه ها قسمت گیس بافت را انجام بدهند. پس 4 دانه مدا بافی داشتیم دانه آخر که 29 باشد با یکی از آن دانه ها که مدا بافی می کنیم یکی کرده بعد بیست دانه بعدی را از همان ایتدای بافت کور می کنیم. آخر کلاه 3 دانه ای است و بافته نمی شود. پس این آخرین دانه بیست دانه را با اول چهارتایی ها با هم یکی می کنیم برمی گردیم اولین دانه ای که فقط قرار شد از میل به صورت رو بیرون بیاوریم. همان چهارتا دانه را می بافیم حالا این 20 دانه را که کور کرده بودیم دوباره باید سربیندازیم. یعنی توسط همان دوتا میل بیست دانه دیگر سر بیندازیم بعد از آن 4 دانه وسط کار داشتیم آن را می بافیم. سپس بیست دانه را به روش دومیل سر می اندازیم. حالا هشت یا 12 دانه آخر بافت داشتیم آنها را دوباره می بافیم. دانه های آخر 3 تا نبافته بودیم. برگشته حالا سه دانه را می بافیم. سه بار این کار را انجام می دهیم. به این ترتیب کلاه بافتنی ما آماده است.