آموزش بدن سازی - بخش 1 - گرم کردن بدن - شبکه‌ما

در ابتدای هر جلسه تمرین و تمرینات با وزنه یا تمرینات بدن سازی نکته ای که بسیار بسیار مهم است، انجام حرکات نرمش و حرکات...

آموزش بدن سازی - بخش 1 - گرم کردن بدن

توضیحات:

در ابتدای هر جلسه تمرین و تمرینات با وزنه یا تمرینات بدن سازی نکته ای که بسیار بسیار مهم است، انجام حرکات نرمش و حرکات کششی است که ترتیب اولویت حرکات کششی و نرمشی، ابتدا حرکات کششی و سپس حرکات نرمش و حرکات نرمشی اجرا می شود که پس از 10 الی 15 دقیقه بدن ورزشکار آماده اجرای حرکات بدن سازی می شود. در این آموزش حرکات کششی و نرمشی ابتدای هر جلسه تمرین را آموزش می دهیم.

جهت اجرای حرکات کششی از آن جا که هدف ما اجرای حرکات کششی روی تمام عضلات بدن است و این که هیچ کدام از عضلات بدن فراموش نشوند، حرکات کششی را از پایین ترین عضله بدن یعنی ساق پا شروع می کنیم...