استفاده از Road Zipper برای کاهش حجم ترافیک - شبکه‌ما

کارشناسان ترافیک با توجه به حجم تردد خودروها که بین ساعت های مختلف روز در لاین های مسیر پل ها و بزرگراه ها متغیر است،...

استفاده از Road Zipper برای کاهش حجم ترافیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارشناسان ترافیک با توجه به حجم تردد خودروها که بین ساعت های مختلف روز در لاین های مسیر پل ها و بزرگراه ها متغیر است، از خودرو سنگین Road Zipper برای جابه جایی مانع بین لاین ها بهره می گیرند تا تعداد لین های مسیرها تغییر کند.