کتک خوردن سرباز اسرائیلی از چند زن و دختر فلسطینی - شبکه‌ما

به دنبال وقوع درگیری میان نیروهای اسرائیلی و ساکنان روستای نبی صالح واقع در کرانه غربی رود اردن، هنگامی که یک سرباز قصد داشت تا...

کتک خوردن سرباز اسرائیلی از چند زن و دختر فلسطینی

توضیحات:

به دنبال وقوع درگیری میان نیروهای اسرائیلی و ساکنان روستای نبی صالح واقع در کرانه غربی رود اردن، هنگامی که یک سرباز قصد داشت تا یک پسر بچه با بازوی گچ گرفته را با خود ببرد، با مقاومت چند زن و دختر مواجه شد به طوری که از آنها کتک مفصلی خورد.