حقایقی از آیت الله بهجت - شبکه‌ما

انسانها از اول دنبال ساختن یک مدینه فاظله بودند وهستند شهری که در آن هیچ گناهی وخطایی انجام نشه هیچ جنایت وخطایی ودزدی نشه وانسانها...

حقایقی از آیت الله بهجت

دسته بندی ها:
توضیحات:

انسانها از اول دنبال ساختن یک مدینه فاظله بودند وهستند شهری که در آن هیچ گناهی وخطایی انجام نشه هیچ جنایت وخطایی ودزدی نشه وانسانها در کنار هم از هر دین و رنگ ومذهب  و نژاد وزبان وقوم به راحتی ودر کمال صلح زندگی کنند بدون اینکه خونی ریخته بشود وبه رنگ وقومیت وزبان همدیگر توهین کینم بدون اینکه به نفی باور های دینی همدیگر بپردازیم و تا اکنون در هیچ جای این دنیا چنین جایی ساخته نشده است وعلت این امر همان خودمان هستیم چونکه همیشه یک خار را درچشم دیگران میبینیم اما یک تیر را در چشم خودمان نمی بینیم وپس باید اول به اصلاح خودمان بکوشیم در ظاهر ونهان سپس به دیگران اینجوری مدینه فاظله ساخته می شود