بازی فوتبال با سگ زبل - شبکه‌ما

ما همیشه وقتی تو کوچه ها میومدیم داخل کوچه خلوت بود ولی وقتی میرفتیم استراحت کنیم یهویی صدای تو کوچه ها بلند میشد و بعد...

بازی فوتبال با سگ زبل

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما همیشه وقتی تو کوچه ها میومدیم داخل کوچه خلوت بود ولی وقتی میرفتیم استراحت کنیم یهویی صدای تو کوچه ها بلند میشد و بعد نگاه میکردیم که بچه ها دارند تو کوچه بازی میکنند و سروصدا میکردند ولی ما که بازی بچه ها رو دیده بودیم ولی بازی بچه ها با بازی کردن سگ را باهاشون ندیده بودیم ولی الان مشاهده می کنید که یک سگ داره با چند تا از بچه ها داره بازی میکنه و بچه ها وقتی توپ رو شوت میکردند به یک طرف سگ  میدویید و توپ رو محکم میگرفت و دوباره بچه ها بازهم توپ رو شوت میکردند تا سگ بره و توپ رو بگیره.