کفتار به بند کشیده - شبکه‌ما

حیوانات را باید باهاشون خوب رفتار کرد و نباید هیچ حیوانی را ناراحت یا اذیت کنیم و این کار خیلی گناه داره که بخواییم برای...

کفتار به بند کشیده

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات را باید باهاشون خوب رفتار کرد و نباید هیچ حیوانی را ناراحت یا اذیت کنیم و این کار خیلی گناه داره که بخواییم برای خوش گذرونی خودمان و برای خندیدن دیگران حیوانی را همینجوری ازار و اذیت کنیم ولی بعضی حیوانات را باید در بند بگیریم که یه وقت به کسی اسیب نرسونه معمولا همیشه حیوانهای وحشی هستند که به ادم حمله ور میشند و ادمو اذیت می کنند که در اینجا کفتاری را میبینید که افرادی این کفتار را در صندوق عقب ماشین خود با چندین بند بستند که یه وقت به خودشون حمله نکنه و فرار هم نکنه.