آموزش پختن پانی پوری - شبکه‌ما

پانی پوری میانوعده محبوبی درهند است  که به آن در هند چالک هم میگویند وشامل پانی که آب گرم باادویه است وپوری که نان پف...

آموزش پختن پانی پوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

پانی پوری میانوعده محبوبی درهند است  که به آن در هند چالک هم میگویند وشامل پانی که آب گرم باادویه است وپوری که نان پف کرده است میشود این مقدارمواد برای حدودشصت تاپوری است. موادلازم برای خمیر: سه چهارم پیمانه سوجی که همان سمولینا است /یک چهارم پیمانه آرد همه کاره/یک دوم پیمانه آّب / همه آردهارایاهم درظرفی مخلوط میکند وآب میریزد وخمیرراورز میدهد وربع ساعت میگذارد تازیر پارچه ای بماندوبه آماه کردن پانی میپردازد. موادلازم برای پانی:یک پیمانه نعنای تازه/چندعددچیلی سبز/سه قاشق سوپخوری آبلیمو/سه قاشق سوپخوری تمبر هندی/یک قاشق سوپخوری پودرزیره بوداده/یک چهارم قاشق سوپخوری پودرزنجبیل /یک دوم قاشق سوپخوری فلفل/ /یک پهارم ققاشق سوپخوری نمک مشکی رنگ/یک قاشق چایخوری هل / یک قاشق سوپخوری شکر/یک قاشق سوپخوری نمک/  همه موادرادرغذاسازمیریزد وباهم مخلوط میکند. سپس آب روی موادمیریزد وازصافی ردمیکندودرظرفی میریزد. خمیرپوری هم حاضر است خمیررادرپارچه میگذاردوفشارمیدهد تاآب اضافی آن گرفته شود.سپس خمیررابه تکه های کوچک تقسیم میکندوزیرپارچه میگذارد تاخشک نشوند.بعد آنهارا باوردنه بهن میکند وبه دایره هایی باقطر یک اینچ تبدیل میکند و ماهیتابه راپرازروغن میکندوروی حرارت میگذارد وخمیرهاراداخل آن میریزد.وقتی خمیر پف کرد آن رابرمیگرداند تا طرف دیگرش هم پخته شود. بعد آنها راروی کاغذ میگذارد تاروغن اضافیشان گرفته شود.سپس پوریها رابه پانی آغشته میکندومیخورد.میتوانداگرخواست در پانیش نخودآبپزیاسیب زمینی آبپزهم مخلوط کند.