حمله شیر به انسان و زخمی شدن - شبکه‌ما

در سیرک که دو تا فرد بودند که بایک شیر می خواستند نمایش اجرا کنند و این دو نفر وارد سیرک شدند و شیر را...

حمله شیر به انسان و زخمی شدن

دسته بندی ها:
توضیحات:

در سیرک که دو تا فرد بودند که بایک شیر می خواستند نمایش اجرا کنند و این دو نفر وارد سیرک شدند و شیر را اوردند در داخل سیرک و شیر هم اومد و این دو نفر که هردوتاشون دو تا چوب تو دستشون بود و به شیر میگفتند که بره برروی این چوب که بلندی هم داشت بایسته و شیر هم رفت برروی چوب ایستاد و این دو نفر داشتند نازش میکردند و بوس و ماچش هم میکردند که یه وقت از کوره در نره و همیجوری باهاش بازی میکردند که یکی از این دونفر رفت که سوار بر شیر بشه که همین شخص سوار شیر شد و در اخر که....