بازی با چندین ببرها - شبکه‌ما

ببرها حیوانهای وحشی و خیلی قوی هستن و مثل شیرها هم از خوی وحشی گری و خونخواهی برخوردارند ولی کمی از شیرها بهترن و خلق...

بازی با چندین ببرها

دسته بندی ها:
توضیحات:

ببرها حیوانهای وحشی و خیلی قوی هستن و مثل شیرها هم از خوی وحشی گری و خونخواهی برخوردارند ولی کمی از شیرها بهترن و خلق و خوی بهتری نسبت به شیرهای وحشی دارند ببرها همیشه اروم و خونسرد هستند تاکسی انها را اذیت نکنه کاری به کسی ندارند و باید با ارامی و خوش رفتاری با ببرها انها را اروم کنیم و طوری باانها رفتار کنیم که ببرها فکر کنند که ما انسانها دوست او هستیم که الان میبینید انسانها با چندین ببر دارند بازی میکنند و ببرها هم باانسانها همراه میشوند و از بازی کردن لذت میبرند.