مارمولک و مار کبرا - شبکه‌ما

در میان حیوانات مه همیشه همدیگه رو شکار میکنند شکی در ان نیست این حیوانات و جانوران برای زندگی و بقای خود مجبور هستند که...

مارمولک و مار کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در میان حیوانات مه همیشه همدیگه رو شکار میکنند شکی در ان نیست این حیوانات و جانوران برای زندگی و بقای خود مجبور هستند که همدیگه رو شکار کنند تا بقا و زندگی داشته باشند مارها که در انها مار کبرا از سختترین و خطرناکترین مارهاست و تنها کسانی که و حیواناتی که میتونند مار کبرا را شکار کنند و استادان این کار هستند یکی سمور هست و دیگری مارمولک بزرگ که استاد در گرفتن مارها است که در اینجا هم میبینید که یک مارمولک بزرگ که میخواهد یک مار کبرا را شکار کند.......