کارت های عجیب و غریب CATOON DECK - شبکه‌ما

کالاهای مرتبط شما با در اختیار داشتن این دسته کارت مخصوص می توانید دست به کارهای عجیب و جالبی بزنید.

کارت های عجیب و غریب CATOON DECK

دسته بندی ها:
توضیحات:

کالاهای مرتبط شما با در اختیار داشتن این دسته کارت مخصوص می توانید دست به کارهای عجیب و جالبی بزنید. در این بازی شعبده باز یک دسته کارت معمولی ندارد دسته کارت او یک مرد کارتون را در بر دارد که اماده است کارت انتخابی تماشاگر را تشخیص دهد شعبده باز از تماشاگر در خواست می کند که یک کارت را انتخاب بکند و بعد از انتخاب او ادعا می کند که در این دسته کارت مرد قصه ها می تواند بصورت انی