فاگوسیتوز - شبکه‌ما

فاگوسیتوز فرایندیست که باکتریها توسط ماکروفاژها از بین می روند.

فاگوسیتوز

دسته بندی ها:
توضیحات:

فاگوسیتوز فرایندیست که باکتریها توسط ماکروفاژها از بین می روند.

برچسب ها: