تکنولوژی در خدمت درختان - شبکه‌ما

معمولا برای ساخت خانه، جاده، خیابان بزرگراه، پارک ویا هرچیزه دیگه ای اولین چیزی که قربانی میشوند درختان هستند.

تکنولوژی در خدمت درختان

توضیحات:

معمولا برای ساخت خانه، جاده، خیابان بزرگراه، پارک ویا هرچیزه دیگه ای اولین چیزی که قربانی میشوند درختان هستند. اما با این وسیله دیگر درختان قطع نخواهند شد.