نماز خواندن در دوره ابتدایی پاره میشی از خنده - شبکه‌ما

یعنی نماز خوندنشونو نگا پاره میشی از خنده وجدانی خودت قضاوت کن لایک نداره

نماز خواندن در دوره ابتدایی پاره میشی از خنده

توضیحات:

یعنی نماز خوندنشونو نگا

پاره میشی از خنده

وجدانی خودت قضاوت کن لایک نداره