موسیقی محلی و قدیمی لری - شبکه‌ما

موسیقی محلی لری - آواز زنده یاد مهدی بهادر ۱ کمانچه : کیانوش پیامنی - تنبک : علیرضا چهارلنگ

موسیقی محلی و قدیمی لری

توضیحات:

موسیقی محلی لری - آواز زنده یاد مهدی بهادر ۱ کمانچه : کیانوش پیامنی - تنبک : علیرضا چهارلنگ