دیده شدن جن یا روح خبیث در انباری خانه قدیمی - شبکه‌ما

یک جن یا روح یا موجود ناشناس شبها در انباری خانه ای قدیمی در آذربایجان‌ ایجاد سروصدا و ترس و وحشت مینماید.

دیده شدن جن یا روح خبیث در انباری خانه قدیمی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک جن یا روح یا موجود ناشناس شبها در انباری خانه ای قدیمی در آذربایجان‌ ایجاد سروصدا و ترس و وحشت مینماید. صاحبخانه از پسر همسایه کمک میخواهد. جوان همسایه میخواهد وارد انباری شود اما...