تصنیف زیبای ساقیا استاد شجریان و همایون - شبکه‌ما

اجرای تصنیف زیبای ساقیا با صدای استاد شجریان تار:استاد درخشانی تنبک: همایون شجریان

تصنیف زیبای ساقیا استاد شجریان و همایون

توضیحات:

اجرای تصنیف زیبای ساقیا با صدای استاد شجریان تار:استاد درخشانی تنبک: همایون شجریان