رقص مراسم "روز معلم" در یکی از مدارس ابتدایی شهر بوشهر - شبکه‌ما

این ویدئو روز گذشته در شماری از صفحات فارسی فیسبوک منتشر شد و گفته می‌شود که به مراسم "روز معلم" در یکی از مدارس ابتدایی...

رقص مراسم "روز معلم" در یکی از مدارس ابتدایی شهر بوشهر

توضیحات:

این ویدئو روز گذشته در شماری از صفحات فارسی فیسبوک منتشر شد و گفته می‌شود که به مراسم "روز معلم" در یکی از مدارس ابتدایی شهر بوشهر اختصاص دارد.