افعال ترکیبی با Set - شبکه‌ما

افعال ترکیبی با Set دارای معنای مجزایی از این کلمه به تنهایی هستند. فعل Set می تواند معانی مختلفی در زبان انگلیسی داشته باشد.

افعال ترکیبی با Set

دسته بندی ها:
توضیحات:

افعال ترکیبی با Set دارای معنای مجزایی از این کلمه به تنهایی هستند. فعل Set می تواند معانی مختلفی در زبان انگلیسی داشته باشد. با توجه به کلمه یا گزاره دیگری که با این فعل ترکیب می شود، معنی نهایی آن متفاوت است. در این ویدئو معانی مختلف این فعل را بررسی می کنیم. 

مطالب مشابه :

اصلاحات پایه انگلیسی : افعال زندگی روزمره

لغات مشابه در انگلیسی : LIE & LAY ، RISE & RAISE

معانی مختلف LOAD