تبرک خر توسط صهیونیسها - شبکه‌ما

ویدئویی ازتبرک خرتوسط صهیونیستها یهودیان درعیدبرکت باشعارماملت برتر هستیم،خری رابه عنوان موجود متبرک روی شانه خودمیچرخانند.

تبرک خر توسط صهیونیسها

دسته بندی ها:
توضیحات:
ویدئویی ازتبرک خرتوسط صهیونیستها یهودیان درعیدبرکت باشعارماملت برتر هستیم،خری رابه عنوان موجود متبرک روی شانه خودمیچرخانند.