وقتی درفضاشلیک میکنیم چه اتفاقی میافتد؟ - شبکه‌ما

اینجا مشخص میشودکه وقتی تیری شلیک میکنیم درفضاصدا یی ندارد.وماروپرت میکندبه سمت مخالف وهم چنین اگرتیردرمقدارزمین قراربگیرداحتمال اینکه به بدن مااصابت کندبسیاراست.

وقتی درفضاشلیک میکنیم چه اتفاقی میافتد؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا مشخص میشودکه وقتی تیری شلیک میکنیم درفضاصدا یی ندارد.وماروپرت میکندبه سمت مخالف وهم چنین اگرتیردرمقدارزمین قراربگیرداحتمال اینکه به بدن مااصابت کندبسیاراست.