Stretching Time - Dan Hauss رد کردن دو کش از یکدیگر - شبکه‌ما

دو عدد کش قرض بگیرید و یکی را داخل انگشتانتان بپیچید و دیگری را از آن رد کنید برای آموزش به سایت Allmagic.ir رجوع کنید

Stretching Time - Dan Hauss رد کردن دو کش از یکدیگر

دسته بندی ها:
توضیحات:

دو عدد کش قرض بگیرید و یکی را داخل انگشتانتان بپیچید و دیگری را از آن رد کنید برای آموزش به سایت Allmagic.ir رجوع کنید