مدافعان حرم چقدر می گیرند تا به سوریه بروند؟ - شبکه‌ما

بی بی سی میگوید مدافعان افغانستانی برای پول و اقامت به سوریه می روند. قیمت اسارت و کشته شدن به دست داعش چند ؟

مدافعان حرم چقدر می گیرند تا به سوریه بروند؟

توضیحات:

بی بی سی میگوید مدافعان افغانستانی برای پول و اقامت به سوریه می روند. قیمت اسارت و کشته شدن به دست داعش چند ؟