شرم من از آمار بیکاری از شخص جوان بیکار بیشتر است - شبکه‌ما

مقام معظم رهبری : من وقتی آمار بیکاری در شهرستان ها را میبینم بیشتر از خود جوان بیکاری که شب به خانه میرود شرمسار میشوم

شرم من از آمار بیکاری از شخص جوان بیکار بیشتر است

توضیحات:

مقام معظم رهبری : من وقتی آمار بیکاری در شهرستان ها را میبینم بیشتر از خود جوان بیکاری که شب به خانه میرود شرمسار میشوم