توهین به حشد شعبی - شبکه‌ما

توهین به حشد شعبی از سوی کسانی که جرات ندارند حتی چهره خود را نشان دهند... آسیاب به نوبت سگ های مسعور...

توهین به حشد شعبی

توضیحات:

توهین به حشد شعبی از سوی کسانی که جرات ندارند حتی چهره خود را نشان دهند... آسیاب به نوبت سگ های مسعور...