نتیجه تصادف با کامیون حامل رنگ - شبکه‌ما

وقتی یک کامیون در روسیه با عقب یک کامیون حامل رنگ زرد خط کشی آسفالت تصادف کرد، از سر تا پای راننده آن رنگی شد.

نتیجه تصادف با کامیون حامل رنگ

توضیحات:

وقتی یک کامیون در روسیه با عقب یک کامیون حامل رنگ زرد خط کشی آسفالت تصادف کرد، از سر تا پای راننده آن رنگی شد.