استفاده پلیس آمریکا ازبمب دودزا برای متفرق کردن معترضین - شبکه‌ما

یکشنبه شب، پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگانی که بزرگراه بین ایالتی در سنت پل را بسته بودند از بمب های دودزا استفاده کرد.

استفاده پلیس آمریکا ازبمب دودزا برای متفرق کردن معترضین

توضیحات:

یکشنبه شب، پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگانی که بزرگراه بین ایالتی در سنت پل را بسته بودند از بمب های دودزا استفاده کرد. این تظاهرات در اعتراض به کشتار اخیر سیاه پوستان توسط پلیس در مینه سوتا و لوئیزیانا صورت گرفته است.