اجرای شعر طنز "نیم سوز" از محمد رضا عالی پیام (هالو) - شبکه‌ما

محمدرضا عالی پیام با طبع شعری زیبایش شعر طنز "نیم سوز" را اجرا میکند

اجرای شعر طنز "نیم سوز" از محمد رضا عالی پیام (هالو)

توضیحات:

محمدرضا عالی پیام با طبع شعری زیبایش شعر طنز "نیم سوز" را اجرا میکند