رکورد بهترین پرتاب بسکتبال یک معلول - شبکه‌ما

رکورد بهترین پرتاب بسکتبال یک معلول : علیرضا صادقی،کسی که معلولیت رو به زانو درآورد

رکورد بهترین پرتاب بسکتبال یک معلول

توضیحات:

رکورد بهترین پرتاب بسکتبال یک معلول : علیرضا صادقی،کسی که معلولیت رو به زانو درآورد