رکورد بزرگترین دامینوی انسانی جهان - شبکه‌ما

رکورد بزرگترین دامینوی انسانی جهان با حضور۱۲۰۰ شرکت کننده

رکورد بزرگترین دامینوی انسانی جهان

توضیحات:

رکورد بزرگترین دامینوی انسانی جهان
با حضور۱۲۰۰ شرکت کننده