ملکی چهار کیلو رکورد جهان رو شکست - شبکه‌ما

رکورد شکنی پهلوان مجتبی ملکی  چهار کیلو رکورد جهان رو شکست ۴۳۰ کیلو اسکات بدون لوازم

ملکی چهار کیلو رکورد جهان رو شکست

توضیحات:

رکورد شکنی پهلوان مجتبی ملکی 
چهار کیلو رکورد جهان رو شکست
۴۳۰ کیلو اسکات بدون لوازم