درصورت فراموش کردن مصرف قرص ضدبارداری چه بایدکرد؟ - شبکه‌ما

اگرمصرف قرص ضدبارداری رافراموش کردیدچه کاربایدکرد؟

درصورت فراموش کردن مصرف قرص ضدبارداری چه بایدکرد؟

دسته بندی ها:
توضیحات:
اگرمصرف قرص ضدبارداری رافراموش کردیدچه کاربایدکرد؟