عده ایی بادیدن این فیلم ازکشتارحیوانات گیاهخوار شدند - شبکه‌ما

همه تقریباازسرنوشت حیوانات درکشتارگاه هاوسلاخ خانه هااگاهیم وازهمین روی عده بسیاری ازمردم دنیا به خاطرحمایت همه جانبه ازاین موجودات بی دفاع گیاهخوار شده اند..

عده ایی بادیدن این فیلم ازکشتارحیوانات گیاهخوار شدند

توضیحات:
همه تقریباازسرنوشت حیوانات درکشتارگاه هاوسلاخ خانه هااگاهیم وازهمین روی عده بسیاری ازمردم دنیا به خاطرحمایت همه جانبه ازاین موجودات بی دفاع گیاهخوار شده اند..امیداست که حریم حیوانات درهمه جای دنیا حرمت گذاشته شود.درودبرگیاهخواری