گرفتارشدن پلنگ درحلقه چند تمساح درمرداب وبابون که هم شکارچی قابلیست و گاه شکارمیگردد - شبکه‌ما

قدرت اروارهای نیرومندتمساح برکسی پوشیده نیست زینروی درمرداب شکاروتسلط براین موجود غیرعملیست لیکن پلنگ تنهاناقض این چرخه ومهارت شکل گرفتهءرفتاریست.

گرفتارشدن پلنگ درحلقه چند تمساح درمرداب وبابون که هم شکارچی قابلیست و گاه شکارمیگردد

دسته بندی ها:
توضیحات:
قدرت اروارهای نیرومندتمساح برکسی پوشیده نیست زینروی درمرداب شکاروتسلط براین موجود غیرعملیست لیکن پلنگ تنهاناقض این چرخه ومهارت شکل گرفتهءرفتاریست.