عشق مادرانه در حیوانات - شبکه‌ما

قدر طبیعت را بدونیم حیوانات نیز  در  همین دنیایی حق حیات دارند که ما حق حیات و زندگی داریم.

عشق مادرانه در حیوانات

توضیحات:

قدر طبیعت را بدونیم
حیوانات نیز  در  همین
دنیایی حق حیات دارند
که ما حق حیات و زندگی
داریم.