سرداده در سکوتی "حبیب" - شبکه‌ما

سر داده در سکوتی آوای بی نوایی... پیچد در آسمانها

سرداده در سکوتی "حبیب"

دسته بندی ها:
توضیحات:

سر داده در سکوتی
آوای بی نوایی...
پیچد در آسمانها