صحبت های افسر ارتش خطاب به آل سعود - شبکه‌ما

گفتن سخنانی توسط یک افسر ارتس  ایران به خاندان جنایت کار آل سود در مورد این که به ایران حمله کنند.

صحبت های افسر ارتش خطاب به آل سعود

دسته بندی ها:
توضیحات:

گفتن سخنانی توسط یک افسر ارتس  ایران به خاندان جنایت کار آل سود در مورد این که به ایران حمله کنند.