روایت فرح از رفتار تحقیر آمیز آمریکا با شاه - شبکه‌ما

روایت فرح از رفتار تحقیر آمیز آمریکا با شاه، آمریکایی ها محمدرضا را به بیمارستان روانی منتقل کردند، آنها نمیخواستند شاه در خاک آمریکا بماند https://telegram.me/karma_video 

روایت فرح از رفتار تحقیر آمیز آمریکا با شاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

روایت فرح از رفتار تحقیر آمیز آمریکا با شاه، آمریکایی ها محمدرضا را به بیمارستان روانی منتقل کردند، آنها نمیخواستند شاه در خاک آمریکا بماند

https://telegram.me/karma_video