تکنولوژی جدید هرس کردن علف های کنار جاده - شبکه‌ما

این خودرو علف های کنار جاده را کوتاه می کند و با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد به حیوانات و ادوات کنار جاده...

تکنولوژی جدید هرس کردن علف های کنار جاده

توضیحات:

این خودرو علف های کنار جاده را کوتاه می کند و با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد به حیوانات و ادوات کنار جاده آسیبی نمی رساند