آتشفشان می خندد - شبکه‌ما

آتشفشان کیلائواآ در هاوایی به تازگی فوران کرده است، اما این فوران با همیشه متفاوت است، زیرا به نظر می آید این بار آتشفشان از...

آتشفشان می خندد

توضیحات:

آتشفشان کیلائواآ در هاوایی به تازگی فوران کرده است، اما این فوران با همیشه متفاوت است، زیرا به نظر می آید این بار آتشفشان از فوران خود بسیار خوشحال است.