کلیپ اظهارات نژادپرستانه و ضد ایرانی و ضد شیعی - شبکه‌ما

کلیپ اظهارات نژادپرستانه و ضد ایرانی و ضد شیعی فتح الله گولن که از او بعنوان رهبر کودتا_ترکیه نام برده می شود.

کلیپ اظهارات نژادپرستانه و ضد ایرانی و ضد شیعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ اظهارات نژادپرستانه و ضد ایرانی و ضد شیعی فتح الله گولن که از او بعنوان رهبر کودتا_ترکیه نام برده می شود.