تماس فردوسی پور با شبکه وهابی - شبکه‌ما

وهابی ها برای جذب بیینده بیشتر افرادی را بانام فردوسی پور در برنامه استفاده کردند

تماس فردوسی پور با شبکه وهابی

دسته بندی ها:
توضیحات:

وهابی ها برای جذب بیینده بیشتر افرادی را بانام فردوسی پور در برنامه استفاده کردند