پست های فشار قوی (توضیحات بخون) - شبکه‌ما

برای قطع برق در پست های فشار قوی دو بازو فلز رسانایی رو به هم متصل می کنند بعد از فرمان قطع برق اون دو...

پست های فشار قوی (توضیحات بخون)

توضیحات:

برای قطع برق در پست های فشار قوی دو بازو فلز رسانایی رو به هم متصل می کنند بعد از فرمان قطع برق اون دو بازو از همدیگر جدا می شوند ولی جریان برق در فلز وجود دارد که این رخداد صورت می گیرد

در پست دستگاهی وجود دارد به نام بریکر اپراتور برای اینکه برق را قطع نماید باید اول بریکر را خاموش نماید علت اینکه چنین قدرتی از برق دیدید این است که ابتدا باید جریان برق از سکسیونر قطع شود یعنی هنوز در بازو برق جریان داشته بازو فرمان قطع داده شده و لذا با قطع بازو برق در بین دو بازو ها جریان داشته جریان برق در هوا ادامه پیدا می کند و مقاومت بیشتر می شود تا زمانی که جریان برق قطع شد این رخداد حاصل جداسازی جریان فشار قوی بوده