مرسی از امیر تتلوی عزیز - شبکه‌ما

امیر تتلو.... این حق مسلم ماست خلیج مسلح فارس. مرسی از امیر تتلوی عزیز همیشه در کنارت هستیم.

مرسی از امیر تتلوی عزیز

توضیحات:

امیر تتلو....
این حق مسلم ماست خلیج مسلح فارس.
مرسی از امیر تتلوی عزیز همیشه در کنارت هستیم.
اولین خواننده ای که در ایران برای وطن خودش و دفاع از حق مسلم ما در داشتن انرژی هسته ای بهترین آهنگ رو ساخت. امیر جون مجموعه بودبودک همیشه در کنار تو خواهدبود