نبرد شیر و گاو وحشی - شبکه‌ما

شیر حیوانی مغرور است .چیزی توجهم رادراین فیلم جلب کرد در وهله اول اینکه شیر نر اصلا به چثه وبزرگی مقابل توجه نشان نمیدهد و...

نبرد شیر و گاو وحشی

توضیحات:
شیر حیوانی مغرور است .چیزی توجهم رادراین فیلم جلب کرد در وهله اول اینکه شیر نر اصلا به چثه وبزرگی مقابل توجه نشان نمیدهد و دوم سماجت و اصرار در جنگیدنش هست که در هیچ گربه سان دیگه نمیتوان سراغ گرفت