آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت هفتم ) - شبکه‌ما

قسمت هفتم آموزش لغات زبان آلمانی رو آغاز خواهیم کرد .

آموزش کلمات زبان آلمانی به فارسی ( قسمت هفتم )

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمت هفتم آموزش لغات زبان آلمانی رو آغاز خواهیم کرد . در شش جلسه گذشته لغات خوب و تاثیر گذاری رو به دایره لغات آلمانی خودمون اضافه کردیم و این جلسه رو هم به آنها اضافه خواهیم کرد . لغاتی که قرار است معادل آلمانی آنها رو یاد بگیریم از این قرار است : شروع کردن ( آغاز کردن ) ( anfangen ) - کردن ( انجام دادن ) ( machen ) - استفاده کردن ( benutzen ) - کمک کردن ( helfen ) - احتیاج داشتن ( نیاز داشتن ) ( brauchen ) - شنیدن ( گوش کردن ) ( horen ) - آوردن ( bringen ) - خوردن ( essen ) - نوشیدن ( trinken ) - آشپزی کردن ( پختن ) ( kochen ) - باقی ماندن ( ماندن - تغییر نکردن ) ( bleiben ) .