کمک به دیگران - شبکه‌ما

⭕️شما به دیدن این انیمیشن تفکربرانگیز دعوت میشوید پیام مهم این فیلم کوتاه اینست: فقط بایک تغییرکوچک جهنم، بهشت میشود.

کمک به دیگران

توضیحات:

⭕️شما به دیدن این انیمیشن تفکربرانگیز دعوت میشوید
پیام مهم این فیلم کوتاه اینست: فقط بایک تغییرکوچک جهنم، بهشت میشود. آن تغییرکوچک درزندگی من وتو چه می تواندباشد؟


کانال توسعه فردی


https://telegram.me/joinchat/A1ANmz0RDKyFWaAnOLfceg